BMB: Brannvernsamarbeidet mur og betong

English

Hva er BMB?

Kontaktinfo

Styreleder BMB

Ole Fredrik Fodnes

olefredrik.fodnes@leca.no

 

 

Brannvernsamarbeidet mur og betong - BMB - ble opprettet i 1981 som en interesseorganisasjon med formål å synliggjøre mur- og betongproduktenes fortrinn innen bygningsmessig brannvern og samtidig vise til andre områder hvor tunge og bestandige konstruksjoner gir konkurransefortrinn.

Vårt hovedbudskap er at ”Mur og betong gir brannsikre, miljøvennlige og gode bygg.

BMBs faglige aktiviteter er organisert som et prosjekt under Byggutengrenser hvor en samlet mur- og betongbrasje står bak. BMB ledes av sivilingeniør Bjørn Vik fra BA8 Rådgivende Ingeniører AS. I styringsgruppen sitter: Ole-Fredrik Fodnes fra weber/Saint-Gobain (styreleder), Hallvard Magerøy fra FABEKO, Svein Eriksson fra Norcem og John-Erik Reiersen fra Betongelementforeningen.

BMB har opp igjennom tidene utviklet og publisert en rekke informative trykksaker som har satt fokus på brannsikring av bygninger. Innimellom har vi også "klint til" med friske og frekke utspill. Dette trengs av og til for å skape debatt og få viktige problemstillinger på agendaen.

Norge er på verdestoppen når det gjelder materialle skader forårsaket av brann, og de senere årene også når det gjelder omkomne i brann. Samtidig ser BMB med bekymring på trebransjens markedsføring av bærende treverk til høye boligblokker: Er dette en utvikling vi egentlig ønsker i Norge? En pressemelding med overskrift "Kriserammet skognæring med lokketilbud til pyromane:Vil bygge kommende brannkatastrofer" skapte en viss oppmerksomhet i norsk byggebransje, uten at dette har påvirket et særnorsk og trevennlig regelverk.

Tisvarende utspill har tidligere vært rettet mot fenomenet brannspredning i rekkehus, og resulterte den gangen i en egen Melding HO-3/97 ”Brann i rekkehus” fra Statens bygningstekniske etat (BE).

I samarbeid med BE har BMB fått gjennomført prosjektet "Beregning av brannsikkerhet i bygninger. Tilgjengelighet av tiltak og brannforløp og veggers egenskaper" ved Norges Branntekniske Laboratorium. Prosjektrapporten datert 19. feb. 2002 kan du finne her.

BMB har ellers gitt ut en rekke publikasjoner, både tyngre faglig stoff og enklere tabloidiserte budskap. Det viktigste verket er prosjekteringsanvisningen «Mur og betong i bygningsmessig brannvern» som utkom første gang i 1998. Bak denne anvisningen ligger det solid dugnadsinnsats fra ressurspersoner innen mur- og betongbransjen. Foranledningen var revidert  Plan- og bygningslov med tihørende Teknisk Forskrift som ble innført i 1997. Anvisningen har fokus på preaksepterte og trygge løsninger. Anvisningen ble revidert i 2005 og i september 2014, for å fange opp de siste endringer i regelverket.

Fra BMBs handlingsplan nevnes: